Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение

Изграждане на хипермаркет, хотел с ресторант и жилищна сграда в имот с идентификатор 56126.600.325 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Петрич, общ.Петрич, обл.Благоевград

Възложител: „МАНТАР-А“ ЕООД

Виж целия документ ТУК