Съобщение по чл.4, ал.1 от Наредба за ОВОС

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от „МАНТАР-А“ ЕООД, с.Марикостиново

На основание чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) УВЕДОМЯВАМ всички физически и юридически лица, че е разработена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

„Изграждане на хипермаркет, хотел с ресторант

и жилищна сграда в имот с идентификатор  56126.600.325  по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Петрич, общ.Петрич, обл.Благоевград

(изписва се инвестиционното предложение)

Информацията е на разположение на интересуващите за периода от 10.03.2020г.- до 24.03.2020г. в Общинска администрация Петрич

(място, където информацията ще бъде на разположение за посочения период).

 

Писмени становища могат да се предоставят в указания срок на адрес: област Благоевград, гр.Петрич – Общинска администрация.